ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)MUH-01/1/2021/60
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ޖުލައި 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:07
މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމަރީ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް ޢާންމުކުރުން

މި އިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)MUH-01/1/2021/46, (24 ޖޫން 2021) (IUL)MUH-01/1/2021/48, (24 ޖޫން 2021) އިޢުލާނުތަކާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ.ޓޫ ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 08 ޖުލައި 2021ން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ.

08 ޖުލައި 2021