ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)MUH-01/1/2021/61
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 ޖުލައި 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 16:07
މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކެމިސްޓްރީ މަޤާމުގެ އޭޓޫ ޝީޓު ޢާއްމުކުރުމަށް

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)MUH-01/1/2021/43  ( 07 ޖޫން 2021) އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ A2 ފޯމު އަށް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 07 ޖުލައި 2021 ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

07 ޖުލައި 2021