ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (A)CA-2013/128
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޭޕްރިލް 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0854
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ

އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް، 2013 މާޗް 30 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި، އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނުވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

ދާއިމީއެޑްރެސް

ފުރިހަމަނަން

#

49.87

190

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުދުވިލާގެ، އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ

މުޙައްމަދު ނާޝިދު

1

50.13

191

ޕީ.ޕީ.އެމް

ނޫމާގެ، އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ

ޢަބްދުﷲ ރިފާޒު

2

 

381

ޞައްޙަ ވޯޓު:

 

4

ބާޠިލް ވޯޓު:

 

385

ޖުމުލަ ވޯޓު:

 

458

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު:

ވީމާ، އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ، ނޫމާގެ، ޢަބްދުﷲ ރިފާޒު، އިންތިޚާބު ވެއްޖެކަން، އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

2013-04-02