ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)179-4.2/1/2014/36
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 05 ޖޫން 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1521
ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕުރިންސިޕަލް އެޑްވައިޒަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުުރުން

މިއޮތޯރިޓީން އަލްފާޟިލް ޖުވައިރިޔާ ސައީދު (މއ. ކޮށީގެ/ ކ.މާލެ) އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕުރިންސިޕަލް އެޑުވައިޒަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން (ނަންބަރު: CMDA/2012/PA-04) ވަނީ 28 މޭ 2014 އިން ފެށިގެން ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.

ވީމާ މިފަރާތް މެދުވެރިކޮށް މި ގައިޑުލައިނުގެ ދަށުން އެއްވެސް ކޯޕަރޭޓު ޕުރޮޕޯސަލެއް ތައްޔާރުނުކުރުމަށް މިއޮތޯރިޓީން އަންގައި އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

               4 ޝަޢުބާން 1435

2014-06-02