ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: ރ426-2B/IUL/2014/34
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 ޖޫން 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1514
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން     

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

 

ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރު

ބާވަތް

 

A0C4710 (A)

މޮޓޯސައިކަލް

ވީމާ، މިއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 10 ޖޫން 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް (ފޯން 6885898 ) އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

29 ރަޖަބު 1435 

2014-05-28