ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL) PSM-FP/ PSM/2021/101
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 މޭ 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1615
ސުންގަޑި: 12 މޭ 2021 1300
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕީއެސްއެމްގެ ޓީވީއެމް ސްޓޫޑިއޯ 1 އަދި ސްޓޫޑިއޯ 3 އަކަށް ބޭނުންވާ ލައިޓިންގ އިކުއިޕްމަންޓްސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2021/101

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-55-21) PSM-ENG-BT /2021/08

 

 

 

އިޢުލާން

  • ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

          ޕީއެސްއެމްގެ ޓީވީއެމް ސްޓޫޑިއޯ 1 އަދި ސްޓޫޑިއޯ 3 އަކަށް ބޭނުންވާ ލައިޓިންގ އިކުއިޕްމަންޓްސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިކުންފުނިންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މިތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 12 މެއި 2021 ވާ ބުދަ  ދުވަހުގެ  13:00  އަށް  ޕީއެސްއެމް  ހެޑްއޮފީސް  (ރޭޑިއޯބިލްޑިންގ) އަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މިއިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

22 ރަމަޟާން 1442   

04 މެއި 2021

2021-05-04