ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GAAH/GAAH/2021/ 15
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 މޭ 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1345
ސުންގަޑި: 10 މޭ 2021 1300
ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖެމްސް ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފައިބަރ ކޭބަލް ވަޅުލުމަށް / ގއ.ައތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

                                         ނަމްބަރު: 15 (IUL)GAAH/GAAH/2021

އިއުލާން   

ޖެމްސް ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފައިބަރ ކޭބަލް ވަޅުލުމަށް

     ހޮސްިޓަލުން ކުރި އިއުލާން ނަންބަރ: (IUL)GAAH/GAAH/2021/11  އާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރުމަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވަޑައި ނުގަންނަވާތީ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރީމެވެ.

      މި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސިއްޚީމަރުކަޒުތަކަށް ޖެމްސް ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފައިބަރ ކޭބަލް ވަޅުލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

      ވީމާ، ސިއްޚީމަރުކަޒުތަކުން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން 10 މެއި ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:00 އަށް އެ ރަށެއްގެ ސިއްޚީމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު 17 މެއި 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 އަށް އެ ރަށެއްގެ ސިއްޚީމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވާނެ އަގުތައް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަގު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވި ފަރާތްތަކަށެވެ.

                             04  މެއި  2021 މ.

2021-05-04