ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GAAH/GAAH/2021/14
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 މޭ 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1345
ސުންގަޑި: 11 މޭ 2021 1300
ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލެބޯޓްރީ ސާމްޕަލްތައް ހިފައިގެން ދަތުރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ / ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

                                                 ނަންބަރު:   (IUL)GAAH/GAAH/2021/14

އިޢުލާން

ލެބޯޓްރީ ސާމްޕަލްތައް ހިފައިގެން ދަތުރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ.

            މިއަތޮޅުގައި ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތްލިބެން ނެތް މަރުކަޒުތަކުށް އެންމެ ގާތުން ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރިމަރުކަޒުތަކަށް ލެބޯޓަރީ ސާމްޕަލް ގެންގޮސްގެން ޓެސްޓް ހެދޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ތިރީގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިއަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން ލެބޯރަޓްރީ ސާމްޕަލް ނަގައިގެން  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭ ލެބޯޓްރީތަކަށް ލެބޯޓްރީ ސާމްޕަލް ގެންގޮސް ހަވާލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 01 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

                   ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްރަކުން 11 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13.00 އަށް ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ސިއްޙީމަރުކަޒުތަކަށް ވަޑައިގެން  މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 19 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 13.00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މޯބައިލް ލެބޯޓްރީ ޤާއިމްކުރާ ސިއްޙީމަރުކަޒުތައް

ސާންޕަލް ހުރި ރަށް

ސާންޕަލް ގެންގޮސް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ތަން

ގއ ނިލަންދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު

ގއ ދާންދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު

ގއ މާމެންދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު

ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ގއ. ކޮނޑޭ ސިއްޙީމަރުކަޒު

ގއ.ގެމަނަފުށި ސިއްޙީމަރުކަޒު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އަންދާސީ ހިސާބުތަކާއި ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުކުރައްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

                މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް  އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ. 

                      04 މެއި 2021 މ.

2021-05-04