ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: IUL-PROC-AS-2021-021
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 މޭ 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1211
އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ: IUL-PROC-AS-2021-016 އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

ނަންބަރ: IUL-PROC-AS-2021-016 އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން


 

މި ކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސްޓޭޝަނަރީ އައިޓަމްސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން 06 އޭޕްރިލް 2021 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު IUL-PROC-AS-2021-016 އަށް ލިބިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގެ އަގު ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެ އިޢުލާން ބާތިލުކޮށްފީމެވެ.  

 

04 މެއި 2021

ޕްރޮކިޔުމެންޓް ޔުނިޓް

ފެން ބިލްޑިންގ، 3ވަނަ ފަންގިފިލާ

އަމީނީ މަގު، މައްޗަންގޯޅި، 20375

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އީމެއިލް: [email protected]    ވެބްސައިޓް: www.aasandha.mv    ފޯން:  3011418

2021-05-04