ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)328-BF/328/2021/33
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 އޭޕްރިލް 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1024
ސުންގަޑި: 09 މޭ 2021 0100
ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސާދަސަތޭކަ ސާޅީސްދެވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރުޒަކާތް ބަލާގަތުން

1442ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން.

 

                        1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަށްޓަކައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ މިކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގުޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްމަށް ފަހު 27 ރަމަޟާން 1442 (09 މެއި 2020)ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ މިކައުންސިލްގެ އެކައުންޓަށް ފިޠުރު ޒަކާތަށްވާ ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރައްވާ ސްލިޕް ވައިބަރ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:

  1. 9960463      ޢަބްދުﷲ މަދީޙް (އެސް.ޖީ)
  2. 91071077     ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު (އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ)

 

ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރައްވާނީ:

           އެކައުންޓް ނަންބަރު:    004-700333-7705

            އެކައުންޓް ނަން:       1371 ޚަރަދު 2

            ވައިބަރ ނަންބަރު:           7949730

            ރިމާރކްސް:          ސްލިޕްގެ ރިމާރކްސްގައި ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދެއްކެވި މީހުންގެ ޢަދަދާއި ރޭޓް އަދި ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ލިޔުއްވުމަށް ފަހު ފޮނުއްވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

                ފިޠުރު ޒަކާތުގެ މިންވަރަކީ މީހަކަށް 2.4 ކިލޯގެ މިންވަރެވެ. ޒަކާތް ނެރޭނީ އެމީހަކު އަހަރު ތެރޭގައި ޢާއްމުކޮށް ކައިއުޅުނު ބާވަތުން (ގޮވާމުން) 2.4 ކިލޯގެ މިންވަރަށްވާ އަގެވެ.

 

 

 

ބާވަތް

އަގު

 

އާދައިގެ ހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް

12.00(ބާރަ) ރުފިޔާ

 

ތައިލެންޑްގެ ހުދު ހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް

60.00(ފަސްދޮޅަސް) ރުފިޔާ

 

ބާސްމަތީ އާދައިގެ ހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް

53.00(ފަންސާސް ތިން) ރުފިޔާ

 

ބާސްމަތީ މޮޅުހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް

92.00(ނުވަދިހަ ދެ) ރުފިޔާ

 

ރަތްހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް

72.00(ހަތްދިހަ ދެ) ރުފިޔާ

 

އާދައިގެ ފުށުންނަމަ މީހަކަށް

12.00(ބާރަ) ރުފިޔާ

 

އާޓާ ފުށުންނަމަ މީހަކަށް

56.00(ފަންސާސްހަ) ރުފިޔާ

         މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                  

 

 

2021-04-13