ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL) 201-B/1/2021/13
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޭޕްރިލް 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1411
ސުންގަޑި: 22 އޭޕްރިލް 2021 1300
މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މެޝް ވައިފައި ސިސްޓަމް ގަތުމަށް

އިޢުލާން

މެޝް ވައިފައި ސިސްޓަމް ގަތުމަށް   

މިއޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އައިޓަމް

އަދަދު

Mesh Wi-Fi system
Wi-Fi Coverage - 6000 Sq.ft
No. of units - 3 or more
Speed AX1800 or AC3000 or AX3000
Warranty: 3 months

1

 

 

 

 

 

 

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ އުސޫލުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ގަޑި

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން (އޮތޯރިޓީގެ (ވެލާނާގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) މީޓިން ރޫމް)

22 އޭޕްރިލް 2021 ވާ ބުރާސްފަތި

13:00

 

 

 

މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް މި އިޢުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެލައްވާނަމަ ޓެލެފޯނު ނަންބަރު: 3027200 / 3027201 އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ މެއިލް އެޑްރެސް: [email protected] އަށް މެއިލް ކުރެއްވުންއެދެމެވެ.

2021-04-08