ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)22-PU/22/2021/87
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 އޭޕްރިލް 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1134
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 2021 މާރިޗުމަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ -/35,000ރ. (ތިރީސްފަސްހާސް) އިން ދަށުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއިއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

2021-04-07