ނީލަން
ނަންބަރު: (IUL)22-F/22/2021/43
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 އޭޕްރިލް 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1328
ސުންގަޑި: 20 އޭޕްރިލް 2021 1330
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުން

 `

 

                                         

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން                                    

    މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  

 

އިޢުލާން ނަންބަރު:IUL)22-F/22/2021/43)

 

ނީލަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

             މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔަން ބޭނުންވެއެވެ. ނީލަންކިޔުން އޮންނާނީ 20 އޭޕްރިލް 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު މެންދުރުފަހު 13:30 ގައި ވެލާނާގެ 9 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިއެވެ. ނީލަންކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ކޯޑް

މުދާ

ރޭޓް

އަދަދު

ނީލަންކިޔަން ފެށޭނެ އަގު

ނީލަމުގެ އަގަށް އިތުރުކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގު

MoE001

މައުސް (އޭސަރ)

3.00ރ

03

06.00ރ

1.00ރ

MoE002

ފޯނު (ޕެނެސޮނިކް)

50.00ރ

05

250.00ރ

2.00ރ

MoE003

ފޯނު (އަލްކަޓެލް ލުސެންޓް 4010)

50.00ރ

03

150.00ރ

2.00ރ

MoE004

ފޯނު (އަލްކަޓެލް ލުސެންޓް 4019)

50.00ރ

01

50.00ރ

2.00ރ

MoE005

މައުސް (އެކްރޮކްސް M-3D  އޮޕްޓިކަލް)

3.00ރ

01

3.00ރ

1.00ރ

MoE006

މައުސް (އެން.އީ.ސީ M871PU )

5.00ރ

01

5.00ރ

1.00ރ

MoE007

ފޯނު (އަލްކަޓެލް ލުސެންޓް 4018)

50.00ރ

03

150.00ރ

2.00ރ

MoE008

ކީބޯޑު (ޑެލް)

30.00ރ

03

90.00ރ

1.00ރ

MoE009

ފޯނު (އަލްކަޓެލް ލުސެންޓް 4039)

50.00ރ

01

50.00ރ

2.00ރ

MoE010

ފޯނު (އަލްކަޓެލް ލުސެންޓް 4020)

50.00ރ

01

50.00ރ

2.00ރ

MoE011

ކީބޯޑު (އެން.އީ.ސީ)

30.00ރ

01

30.00ރ

2.00ރ

MoE012

ކީބޯޑު (އޭސަރ)

30.00ރ

04

120.00ރ

2.00ރ

 

ނީލަންކިޔުމުގެ އުސޫލު

1-    ނީލަން ކިޔާ ތަކެތި ބައިބަޔަށް (ލޮޓު) ބެހުމަށްފަހު، ކޮންމެ ލޮޓަކަށް ނީލަން ނަންބަރެއް ދެވިފައި ހުންނާނެއެވެ. އަދި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، ނީލަން ނަންބަރު ފެންނާނެހެން، ކޮންމެ ލޮޓެއްގައި ހުންނާނެއެވެ.

2-    ނީލަމެއް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މަދުވެގެން 3 ބައިވެރިންގެ ހާޒިރުގައެވެ. ނަމަވެސް ތިން ބައިވެރިން ހަމަ ނުވާނަމަ، ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށް، 2 ނުވަތަ 1 ބައިވެރިންގެ ހާޒިރުގައި، ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގައި ނީލަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

3-    ނީލަމުގައި ހުށަހަޅާ އަގުތައް، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިނދުން ހިނދަށް އެންގޭނެއެވެ. ނީލަމުގެ ބައިވެރިޔަކު އަގެއް ހުށަހަޅައި، އެއަގަށްވުރެ މަތީއަގެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 3 ފަހަރު ދިނުމުންވެސް، އިތުރު އަގެއް ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރީކަމުގައި ނިންމޭނެއެވެ.

4-    ނީލަން ނިމުނުގޮތް، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި އިޢުލާނުކޮށް، ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް، "ނީލަން ކާމިޔާބުކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން" ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

5-    ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން، ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި އަގު، ނީލަން ނިމޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް މުދާ ހަވާލުކުރެވޭނީ ނީލަމުގެ އަގު ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އެ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވާނީ ނީލަމުގެ އަގު ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ. ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްނުކޮށްފިނަމަ، އެ މުދަލެއް އަލުން ނީލަންކިޔުމަށް އިއުލާނުކުރެވޭނެއެވެ.

 

06 އޭޕްރިލް 2021

 

 

2021-04-06