ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL) 201-B/1/2021/14
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 05 އޭޕްރިލް 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1015
ސުންގަޑި: 05 އޭޕްރިލް 2021 2359
މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން - މާރިޗު 2021

އިޢުލާން

ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން - މާރިޗު 2021     

މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނައިފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވައިފައިވާ ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތަށް، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހު މި އޮތޯރިޓީން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދައިފައިވާ ޙިދުމަތާ ގުޅޭ ތަފްސީލެވެ.

05 އޭޕްރިލް 2021

2021-04-05