މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL) 201-B/1/2021/13
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 މާރިޗު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0944
ސުންގަޑި: 06 އޭޕްރިލް 2021 1400
މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާހާނަ ސީލިންގު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

ފާހާނަ ސީލިންގު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ:

މި އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ފާހާނައިގެ ސީލިންގު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ އުސޫލުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ގަޑި

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން (އޮތޯރިޓީގެ (ވެލާނާގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) މީޓިން ރޫމް)

06 އޭޕްރިލް 2021 ވާ އަންގާރަ

14:00

 

މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް މި އިޢުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެލައްވާނަމަ ޓެލެފޯނު ނަންބަރު: 3027200 / 3027201 އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ މެއިލް އެޑްރެސް: [email protected] އަށް މެއިލް ކުރެއްވުންއެދެމެވެ.

24 މާރިޗު 2021

2021-03-24