ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL) 201-B/1/2021/10
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 މާރިޗު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1257
ސުންގަޑި: 16 މާރިޗު 2021 1400
މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މައިކްރޯސޮފްޓް ސާރފޭސް ގަތުމަށް

އިޢުލާން

 

މައިކްރޯސޮފްޓް ސާރފޭސް ގަތުމަށް    

 

މިއޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

އައިޓަމް

އަދަދު

 

Laptop – Surface Pro 7 with dock 2

Processor: 7th Gen Intel® Core™ i5-1135G7

Memory: 8 GB

HDD: SSD 128GB

Warranty: 1 year (Parts & Service)

Accessories: Type cover and Surface Pen

                                                           

                                                    4

 

Laptop – Surface Pro X with dock 2

Processor: Microsoft SQ® 2

Memory: 16 GB LPDDR4x RAM

HDD: (SSD)7  256GB

Warranty: 1 year (Parts & Service)

Accessories: Surface Dock 2 & Type cover and Surface Pen

 

1

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ އުސޫލުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ގަޑި

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން (އޮތޯރިޓީގެ (ވެލާނާގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) މީޓިން ރޫމް)                                                              

16 މާރިޗު 2021 ވާ އަންގާރަ

                     

14:00

                            

 

މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް މި އިޢުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެލައްވާނަމަ ޓެލެފޯނު ނަންބަރު: 3027200 / 3027201 އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ މެއިލް އެޑްރެސް: [email protected] އަށް މެއިލް ކުރެއްވުންއެދެމެވެ.

07 މާރިޗު 2021

2021-03-07