ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)328-BF/328/2021/22
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 28 ފެބުރުވަރީ 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1009
ސުންގަޑި: 01 ޖަނަވަރީ 1970 0500
ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފައިސާބަލާގަންނަ ގަޑި ބަދަލުވުން

މިއިދާރާއިން ފައިސާ ބަލާގަތުމާއި ބެހޭ

 

         20 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިއިދާރާއިން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 10:00 އިން 12:00 އަށެވެ. މިނޫން ގަޑިތަކުގައި މިއިދާރާއިން ފައިސާ ބަލައިނުގަންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

         ނަމަވެސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. އިދާރާގެ އެކައުންޓްތަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެއްވުމަށްފަހު 7949730އަށް ސްލިޕް ވައިބާކޮށްދެއްވުންއެދެމެވެ. އަދި ފައިސާ ދެއްކި ސްލިޕްގައި ރިމާރކްސްގައި ކޮންކަމަކަށް ދެއްކި ފައިސާއެއްކަން އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. ރިމާރކްސް ނުލިޔެ ޖަމާކުރާ ފައިސާއަށް މިއިދާރާއިން އެއްވެސްމާލީ މުއާމަލާތެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް މިއިދާރާއިން ޒިންމާނުވާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

 

  މިހެންވެ މިކަންޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

2021-02-28