ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)328-AI/328/2021/19
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 17 ފެބުރުވަރީ 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1216
ސުންގަޑި: 21 މާރިޗު 2021 1300
ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުން

   

                        ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުން

 

                        1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބެހުމަށްޓަކައި، ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރު އަލުން އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާތީ، އެދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 21 ފެބުރުއަރީ 2021 އިން 21 މާރިޗް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

 

                        މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 ން މެންދުރުފަހު 13:00 އަށެވެ. 17 ފެބުރުއަރީ 2021 އިން ފެށިގެން "ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް" މިކައުންސިލުން ލިބެންހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ކުރިން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުންވެސް އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ވާން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

 

                        މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

2021-02-17