ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)328-AI/328/2021/18
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:58
ސުންގަޑި: 24 ފެބުރުވަރީ 2021 16:30
ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

                     ނަމްބަރ: (IUL)328-AI/328/2021/18

އިޢުލާން

             ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 

             ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި، މާލީ ރިޕޯޓާއި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 24 ފެބުރުވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:30ގައި ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އޭ.ވީ.ރޫމްގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

             ވީމާ، މި ބައްދަލުވުމަށް ވީހާ ގިނަ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މިއިދާރާގެ ވަރަށް ބޮޑުއެދުމެކެވެ. 

16 ފެބުރުވަރީ 2021