ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)-BCC/2021/04
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 ޖަނަވަރީ 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1001
ސުންގަޑި: 28 ޖަނަވަރީ 2021 1400
ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި އިޢުލާންވަނީ 2021-01-24 19:14:38 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

ހުޅުމާލެ، ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތު ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޤާއިމްކުރާ، ކޯ ޝެއާޑް ކިޗެން ރެނޮވޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ މި ކޯޕަރޭޝަނުންދޭ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް ރެނޮވޭޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ދެންނެވީމެވެ.  

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މ. ކަނީރުވިލާ (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

އާދީއްތަ

24 ޖަނަވަރީ 2021

14:00

އަންދާސީ ހިސާބު

ހުށަހެޅުން

މ. ކަނީރުވިލާ (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

ބުރާސްފަތި

28 ޖަނަވަރީ 2021

14:00

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ)

މއ. މާދެލި، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މަޖީދީ މަގު، މާލެ

ފޯނު:  3305555 , 3010613

އީމެއިލް: [email protected]

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

2021-01-20