ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 438-WMPC/438/2021/5
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 ޖަނަވަރީ 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1433
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިޓެއިނަރ އުސޫލުގެ ދަށުން އިންޖިނޭރިން ކަރުދާސްތަކާއި ބީއޯކިއު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު ދިނުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ބެހޭ

 އިއުލާން ބާތިލްކުރުން

4 ޖަނަވަރީ 2021 ގައި ރިޓެއިނަރ އުސޫލުގެ ދަށުން އިންޖިނޭރިން ކަރުދާސްތަކާއި ބީއޯކިއު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު ދިނުމަށް ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ނަންބަރު IUL438-WMPC/438/2020/262 އިޢުލާނާއެކު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ވާ ކުށަކާއި ގުޅިގެން އެ އިއުލާން ބާތިލްކުރި ކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނުކުރަމެވެ. 

 

 

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

ހަނދުވަރީ ހިނގުން، މާފަންނު، މާލެ، 20392 ، ދިވެހިރާއްޖެ

މާފަންނު، ހަނދުވަރީ ހިނގުން

2021-01-13