ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)328-ED/328/2021/05
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ޖަނަވަރީ 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1514
ސުންގަޑި: 24 ޖަނަވަރީ 2021 1300
ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

             މިއިދާރާގެ ސްޓޮކަށް 03 (ތިނެއް) މަސް ދުވަހަށް ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މިތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން 13 ޖަނަވަރީ 2021 (ބުދަ) ން 17 ޖަނަވަރީ 2021 (އާދިއްތަ) ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 11:30 ން 14:00 އަށް ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވައިލެވިފައެވެ. މިބިޑުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެވޭނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ތަކަށެވެ. ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތަކުގައި މިއިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ ހޯލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ސުންގަޑީގެ ކުރިންނާއި ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ތަފްޞީލް

ތާރީޙް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

18 ޖަނަވަރީ 2021

ހޯމަ

13:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

24 ޖަނަވަރީ 2021

އާދިއްތަ

13:00

              މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

2021-01-12