ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)328-ED/328/2021/4
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ޖަނަވަރީ 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1608
ސުންގަޑި: 20 ޖަނަވަރީ 2021 0000
ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

          މިއިދާރައިގެ ސްޓޮކަށް 3 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

          ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން 14 ޖަނަވަރީ 2021 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވައިލެވިފައެވެ. މިބިޑުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތަކުގައި މިއިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ ހޯލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ސުންގަޑީގެ ކުރިންނާއި ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ތަފްޞީލް

ތާރީޙް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

14 ޖަނަވަރީ 2021

ބުރާސްފަތި

13:30

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

20 ޖަނަވަރީ 2021

ބުދަ

10:00

 

           މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

2021-01-11