ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 146-A1/2020/190
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 ޑިސެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1155
ފެމިލީ ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
2021 ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

146-A1/2020/190:ނަންބަރު

އިޢުލާން

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިހައި ދުވަހެއްގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ. އަދި ރަމަޟާން މަހު ރަސްމީގަޑީގައި ކައިވެނިކޮށްދޭނެ ގަޑިތައް ފަހުން އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖެހުމާއި ގުޅިގެން 2021 ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދޭނީ ތިރީގައި އެވާ ގަޑިތަކުގައެވެ.

 

2021 ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް:

1) ކޯޓުގައި:

     ރަސްމީގަޑި

        - ހެނދުނު: 08:30 އިން 11:30 އަށް.

        - މެންދުރުފަހު: 13:00 އިން 13:45 އަށް.

     ނުރަސްމީގަޑި

        - 16:00 އިން 21:30 އަށް.

2) ކޯޓުން ބޭރުގައި:

     * 2021 އޭޕްރީލް 13 އިން 2021 މެއި 19 އަށް

        - ރޭގަނޑު 21:45 އިން 22:45 އަށް.

     * 2021 ޖުލައި 16 އިން 2021 ޖުލައި 27 އަށް

        - ރޭގަނޑު 20:00 އިން 21:30 އަށް.

     * އެހެން ހުރިހާ ދުވަހެއްގެ

        - 16:00 އިން 21:30 އަށް.

 

2020-12-30