ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (IUL)266/266/2020/168
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 27 ޑިސެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:32
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާފަލުހިޔާގެ 2 ރޯހައުސް ޤުރުއަތުލުމާއި ބެހޭ

މާފަލުހިޔާގެ 40 ރޯހައުސްލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވެރިފަރާތުން ދޫކޮށްލާފައިވާ 2 ރޯހައުސް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭއްވުނު ޤުރުއަތުލުމުގައި 2 ފަރާތް ނަންގަވައި ބާކީ ތިއްބެވި ފަރާތްތަށް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ތަރުތީބު ލިސްޓް މި އިޢުލާނާއެކު އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ލިސްޓުގެ މަޤުޞަދަކީ މީގެ ފަހުން ދޫކޮށްލެވޭ ރޯހައުސްތަކަށް މިތަރުތީބުން މީހުން ހަމަޖެއްސުމެވެ.

27 ޑިސެންބަރު 2020