މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)289/289/2020/33
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 ޑިސެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:05
ސުންގަޑި: 24 ޑިސެންބަރު 2020 10:30
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ނޯޓިސްބޯޑެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

                     މިއިދާރާގެ ނަމްބަރު (IUL)289/289/2020/32 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އެމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

                     މިއިދާރާއިންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑުތަކެތި ދިނުމުން މިއިދާރާއަށް ނޯޓިސްބޯޑެއް ހަދައިދޭނެ ފަރަާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެެއެވެ. ވީމާ މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ދިނުމުން މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 24 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 27 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިމަސައްކަތްކޮށްދެވޭނެ އަގު ބަޔާންކޮށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                     މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

21 ޑިސެންބަރު 2020