ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: MTCC-HRD /IU/2020/317
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 ޑިސެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1312
ސުންގަޑި: 14 ޑިސެންބަރު 2020 2359
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އިޢުލާން

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ:

                               މިކުންފުނީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގ ޑިވިޜަންގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަޤާމްތަކަށް، ކޮންޓްރެކްޓް ޢުސޫލުން ސައިޓުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ހީވާގި، މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއެވެ.

#

މަޤާމް

ބޭނުންވާ އަދަދު

ޝަރުތު

މުސާރަ  (ރުފިޔާ)

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް :

1

އެސިސްޓަންޓް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

09

  • ޖީސީއީ އޯލެވެލް، މަދުވެގެން 03 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން 
  • 7600/-
  • އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ

 

ސައިޓުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އަދި އިންވެންޓަރީ މަސައްކަތްކޮށް  މިކަންކަމުގެ ލިޔެކިޔުމާއި  ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރުން.

 

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:               ކޮންޓްރެކްޓް – 01 އަހަރު  (ކޮންޓްރެކްޓް ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ                          މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާއަށާއި ޕްރޮޖެކްޓް މުއްދަތަށް ބެލުމަށްފަހު)  

ޑިޕާރޓްމަންޓް:                  ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގ ޑިވިޜަން

މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ތަން:          ކ.މާފުށި ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް

                           ކ. ތިލަފުށި ހާބަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

                           ލ.އިސްދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

                           ރ. ރަސްމާދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

                           ގއ.ވިލިނގިލި ޕޭސް 02

                           ވ. ރަކީދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

                           ރ.އަނގޮޅިތީމް ހާބަރ އަޕްގްރޭޑިންގް ޕްރޮޖެކްޓް

                           އދ. ހަންޏާމީދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

                           ށ.ޅައިމަގު ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

 

އެހެނިހެން އެލަވަންސް/އިނާޔަތް:       އެޑިއުކޭޝަނަލް އެލަންސް – ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީއާއި އެއްގޮތަށް

                           މެޑިކަލް އިންސުއަރެންސް

                           ޕެންޝަން ސްކީމް

 

ވީމާ, މިމަޤާމްތަކަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ގެ އޮންލައިން ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 14 ޑިސެންބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 00:00 ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅޭނި ހަމައެކަނި އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ވެބްސައިޓް:  https://mtcc.mv/careers/

ފޯން: 3001149/ 3001127 / 3001120 

    

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

  • ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. (އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިނުވާ ސެޓްފިކެޓް ހުށައަޅާފައިވާނަމަ، އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުވާންވާނީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އަސްލާ އެކުގައެވެ.)
  • މި މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޮވާނީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓުތަކާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަދި އިންޓަވިއު އަށް ބަލައި އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކެވެ.
  • އިންޓަރވިއު އަށް ކިޔާނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  •  އަދި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.
  •  ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ކުށުގެ ރިކޯޑަށް ބަލާނެއެވެ.

07 ޑިސެންބަރ 2020

2020-12-07