ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)170-PR/170/2020/86
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 ނޮވެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1409
ސުންގަޑި: 03 ޑިސެންބަރު 2020 1100
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އިކިއުޕްމަންޓްސްތައް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އިކިއުޕްމަންޓްސްތައް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ:

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަންބަރު      IUL) 170-PR/170/2020/82) (15 ނޮވެމްބަރ 2020) އިޢުލާންއާއި ގުޅިގެން ދަންނަވަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އިކިއުޕްމަންޓްސްތައް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާންއާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައިވާކަން މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން 03 ޑިސެންބަރ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2020-11-22