ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: 146-A1/2020/141
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 އޮކްޓޫބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1630
ސުންގަޑި: 04 ނޮވެންބަރު 2020 1400
ފެމިލީ ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ފުރުސަތު: ލެކްޗަރަރ (ޞިއްޙީބައި)

146-A1/2020/141:ނަންބަރު

އިޢުލާން

ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު:

   މި ކޯޓުން ހިންގާ ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ތިރީގައި މިވާ ދާއިރާއިން މައުލޫމާތު ދެއްވާނެ ލެކްޗަރަރއެއް ބޭނުންވެއެވެ.

މަޤާމު:

 ލެކްޗަރަރ

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާ:

 ޞިއްޙީބައި (ޞިއްޙީގޮތުން ދެމަފިރިންނަށް އެނގެންޖެހޭ ކަންކަމާއި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެގޮތް.)

ބޭނުންވާ އަދަދު :

 01 (އެކެއް)

މަޤާމުގެ ގިންތި:

 ކޮންޓްރެކްޓް

މުއްދަތު:

 01 އަހަރު

އުޖޫރަ:

 މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް -/250 ރުފިޔާ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

 ފެމިލީ ކޯޓު

މަޤާމުގެ ޝަރުތު:

 މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 - ވަޒީފާއަށްއެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ.

 - ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.

 - ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

 - ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

ސުންގަޑި:

 04 ނޮވެންބަރު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 - ވަޒީފާއަށްއެދި ހުށަހަޅުއްވާނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ޑްރޮޕް ބޮކްސްއަށެވެ.

 

 

2020-10-26