މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)459-PL/459/2020/35
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 އޮކްޓޫބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1520
ސުންގަޑި: 25 އޮކްޓޫބަރު 2020 1100
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ބ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭއްނުންވެއްޖެ.

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ބ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ބ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސްޓަރަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ބާތިލްކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

           

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

 

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

 

 

25 އޯކްޓޫބަރު 2020

 

 

އާދިއްތަ

 

 

11:00

 

 

 

 

ބ.ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ބ.އޭދަފުށި

 

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

 

 

05 ނޮވެމްބަރު 2020

 

 

ބުރާސްފަތި

 

 

11:00

 

ބ.ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ، ބ.އޭދަފުށި

 

18 އޮކްޓޫބަރު 2020

2020-10-18