ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: 123-A/IUL/2020/42
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 17 އޮކްޓޫބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1825
ސުންގަޑި: 21 އޮކްޓޫބަރު 2020 1000
އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: 123-A/IUL/2020/41 އާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް ބަދަލުގެނައުން

 މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: 123-A/IUL/2020/41 (11 އޮކްޓޫބަރު 2020) އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް (ސްޕެސިފިކޭޝަން) އިޞްލާޙެއް ގެނެސްފައިވާތީ އެކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. އިޞްލާޙު ގެނެސްފައިވާ ދެ ބައި ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.    

Cateogary 01

External SSD

Cateogary 04

Photo Copy Machine Specs

 

މިބިޑާއި ގުޅޭ އިސްލާޙުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު މި އިޢުލާނާއި އެއްހީރަސް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.  

30 ޞަފަރު  1442

17 އޮކްޓޫބަރު 2020

2020-10-17