ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)459-PL/459/2019/34
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 އޮކްޓޫބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 2022
ސުންގަޑި: 25 އޮކްޓޫބަރު 2020 1200
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަށް 'މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް 365 އީ1' ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ މި ލައިސަންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

މި މިނިސްޓްރީއަށް 'މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް 365 އީ 1'ލައިސަންސް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

   ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 އޮކްޓޯބަރ 25 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް [email protected]  އަށް އަންދާސީހިސާބު ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. މި ބިޑާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް، ބިޑް ސަބްމިޝަން ފޯމު އިޢުލާނާއި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މި ބިޑާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3027546 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

15 އޮކްޓޫބަރު 2020

2020-09-15