ނީލަން
ނަންބަރު: BML/RECOVERIES/2020/12393
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 އޮކްޓޫބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1405
ސުންގަޑި: 10 ނޮވެންބަރު 2020 1400
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޯޓު "ތަބޭސް-1" ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: C3547B-01 10T އަދި އިންޖީނު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާ ބެހޭ

2020-10-15