ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)10-F/10/2020/45
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 އޮކްޓޫބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1306
ސުންގަޑި: 12 އޮކްޓޫބަރު 2020 0000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހދ. ނޭކުރެންދޫގައި އިމާރާތް ކުރާ ޖަލު ހަދާ ސަރަހައްދުގެ އީ. އއއި.އޭ ރީޕޓް ހެދުމަށް ކުރި އިއުލާން ބާތިލް ކުރުން

                      

އިޢުލާން

          މި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހދ. ނޭކުރެންދޫގައި އިމާރާތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލު ހާދާ ސަރަހައްދުގެ އި.އައި.އޭ (އެންވަޔަރަމަންޓް އިންޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް) ރިޕޯރޓް ހައްދަވައިދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)10-F/10/2020/34 (12 މާރިޗު 2020) އިއުލާން ކޮރޯނާ ވައިރަސް އައުޓްބްރޭކާއި ގުޅިގެން ބާތިލު  ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

‏  

 

2020-10-11