ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: BML/PD/OPN-BID/2020/020
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 އޮކްޓޫބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1637
ސުންގަޑި: 22 އޮކްޓޫބަރު 2020 1159
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
5 (ފަސް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތައް ހުޅުމާލޭއިން ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ

2020-10-06