ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: MBA/IUL/2020/08
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 އޮކްޓޫބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1610
ސުންގަޑި: 11 އޮކްޓޫބަރު 2020 1300
MBA
ދިވެހިރާއްޖެ
ވައި.ޑީ.ޕީ ހިންގައިދޭނެ ކޯޗުން ހޯދުން

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި "ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް" ހިންގުމަށްޓަކައި 3 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ބާސްކެޓްބޯޅަ ކޯޗުން ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ރަށްތައް

  • ހއ. ދިއްދޫ
  • ހދ. ކުޅުދުއްދުށި
  • ޏ. ފުވައްމުލައް
  • ސ. ހިތަދޫ

 

ތަފްސީލް

  • އަދަދު:         ކޮންމެ ރަށަކައް 01 ކޯޗް
  • މުސާރާ:         މަހަކު -/5,500ރ
  • ޝަރުތު:        އެމް.ބީ.އޭ ލައިސަންސް ކޯޗަކަށްވުން

ނޯޓް: ކޯޗުން ނެގުމުގައި އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކައް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 11 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ސީ.ވީ އާއި އަދި ބާސްކެޓްބޯޅައިގެ ކޯޗިންގ ދާއިރާގެ ވަނަވަރު އެނގޭނޭ ލިޔެކިޔުންތައް މި އެސޯސިއޭޝަނުގެ އީ-މެއިލް [email protected] އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަނަބްރު 3314024 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.  

2020-10-06