ތަމްރީނު
ނަންބަރު: (IUL)141-MIS-A/141/2020/208
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 އޮކްޓޫބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1508
ސުންގަޑި: 08 އޮކްޓޫބަރު 2020 1200
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވާނެ ދަރިވަރުން ހޯދުމާ ބެހޭ

                                  އިޢުލާން

ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވާނެ ދަރިވަރުން ހޯދުމާ ބެހޭ

 މި އިންސްޓިޓިއުޓާއި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން "ބޭސިކް ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޯސް" ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް "ބޭސިކް ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް" އެއް ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 ކޯހުގެ ނަން:  ބޭސިކް ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް

 މުއްދަތު:2 ދުވަސް (8 ގަޑިއިރު)

 ކޯސް ފެށޭ ތާރީޚް: 14 އޮކްޓޯބަރ 2020

 ކޯހުގެ ފީ: ހިލޭ

 ކޯސް ހިންގާގޮތް: ވާރޗުއަލް (މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސް) 

 ޖާގަ: 50

  ކޯހުގެ ޝަރުތު

ހ.  ބޭސިކް ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން ނުވަތަ ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 ފުރިހަމަ ކޮއްފައިވުން.

 

 ފޯމް ލިބެން ހުންނާނެތަން:

  www.youth.gov.mv ވެބްސައިޓުން /  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfACm1rk2x6nwOhL1d72Gd8PZCqvibqakdrcE_H7Jf38atFLA/viewform

 

 ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

-  އައިޑީކާޑުގެ ދެފުށުގެ ކޮޕީ

-  ބޭސިކް ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ  ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ލެވެލް1 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް

 

 ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚް:

08 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ނޯޓް: އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ނަންބަރު 3326986 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2020-10-01