ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: BML/PD/OPN-BID/2020/015
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1520
ސުންގަޑި: 19 އޮކްޓޫބަރު 2020 1159
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
"Distributed clustered storage solution" ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

2020-09-30