ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: BML/PD/OPN-BID/2020/018
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1256
ސުންގަޑި: 11 އޮކްޓޫބަރު 2020 1158
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
"Cisco 1000x switches" ސަޕްލައި ކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

2020-09-24