ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)-BCC/2020/22
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1120
ސުންގަޑި: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020 1500
ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް

 

އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް


މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

    - 01 އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް

  މިވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު

ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ފޮޓޯކޮޕީ

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު (އައިޑީ) ގެ ކޮޕީ

ކުރިން މަސައްކަތްކުރެއްވި ފަރާތްތަކުން ދެއްވާފައިވާ ރިފަރެންސް ލެޓަރ

 

މި މަޤާމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020 ގެ 15:00 ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ލިޔެކިއުންތައް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މި މަގާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި ޝަރުތުތައް މި އިއުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

2020-09-24