މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)168-CA/1/2020/10
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1622
ސުންގަޑި: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020 1400
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ 06 ވަނަ ފްލޯގައި ނޮވިލޮން އެޅުމާއި 07 ވަނަ ފްލޯގައި ކާޕެޓް އެޅުން

ނަންބަރުުIUL)168-CA/1/2020/10)

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުން

 

މިކޮމިޝަނަށް ތިރީގައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

  • މި ކޮމިޝަނުގެ 06 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ނޮވިލޮން އެޅުން.
  • މި ކޮމިޝަނުގެ 07 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކާޕެޓް އެޅުން.

 ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތައް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަން

ތާރީޚާއި ގަޑި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

(މއ. އުތުރުވެހި 05 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

      30 ސެޕްޓެންބަރު 2020

14:00

މި އިޢުލާނާއެކު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި ކުރެހުން އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

       06  ޞަފަރު   1442

       23  ސެޕްޓެންބަރު 2020

2020-09-23