މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)438-AU/1/2020/34
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1527
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ހިންގަމުންދާ ގްރީން ބިލްޑިންގ އަދި އެނެކްސް ބިލްޑިން އިމާރާތް އިންޝުއަރެންސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅޭ

އިއުލާން ބާތިލްކުރުން

19 ޖުލައި 2020 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ހިންގަމުންދާ ގްރީން ބިލްޑިންގ އަދި އެނެކްސް ބިލްޑިން އިމާރާތް އިންޝުއަރެންސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ (IUL)438-AU/1/2020/20  ނަންބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރެވުނެވެ. އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް އެވޯރޑް ކުރަން ނިންމި ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް މި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ ސުންގަޑި ހަމަވެގެން އެތައް ދުވަހެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް އެ ފަރާތުން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށައަޅާފައި ނުވާތީ، ބީލަން ބާތިލް ކުރިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނުކުރަމެވެ. 

2020-09-23