ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: BML/PD/OPN-BID/2020/016
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1519
ސުންގަޑި: 11 އޮކްޓޫބަރު 2020 2359
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑޯރ އެކްސެސްް އާއި އިންޓްރޫޑަރ އެލާރމް ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

2020-09-23