ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)202-M/1/2020/68
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0812
ސުންގަޑި: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020 0000
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

 

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމަށްއެދި މި   އޮތޯރިޓީއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ

 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

 

1. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P2189B-01-05-K   " އަލި ރޯދި"

2. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   C4331B-02-10-T  " ވެލްކޯ 1516"

3. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P2662B-01-12-N   "ސީ ރޯސް"

4. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   P1300A-02-06-U  "އަޒުހަރީ 1"

 

          04 ޞަފަރު     1442

           21 ސެޕްޓެމްބަރ  2020

 

 

 

 

 

 

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

2020-09-22