ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: 19/2020/289/289
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 17 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1149
ސުންގަޑި: 22 ސެޕްޓެންބަރު 2020 1200
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކޮންްޓްރެޓް އުސޫލުން ލަންދޫ ކައުންސިލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

   ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މި ކައުންސިލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މި ކައުންސިލު އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދިނުމަށް ސަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން މި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 މަޢުލޫމާތު :

1- ބޭނުންވާ އަދަދު 2

 2- ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު:  3 މަސް ދުވަސް

 3- މަޤާމުގެ މުސާރަ: -/5000 ( ފަސްހާސް  ރުފިޔާ )

 

ޝަރުތު:

1- ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން

2- އަސާސީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރުހުރުން.

3- އުމުރުން 55 އހަރުންދަށުގެ މީހެއްކަމުގައިވުމާއެކު ރަނގަޅު ސިއޙަތެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން.

                  މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                           28  މުޙައްރަމް    1442  

                           16  ސެޕްޓެމްބަރ  2020     

2020-09-16