ނީލަން
ނަންބަރު: (IUL)248-CAFA/248/2020/94
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1328
ސުންގަޑި: 17 ސެޕްޓެންބަރު 2020 1000
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަހުގެ ނީލަން ކިޔުން

      އަލަށް ދޫކުރި ގޯތިތަކުގެ އިންވަކި ކުރުމަށް ދަތިވެގެން ކަނޑާފައިވާ ރުއްގަހުގެ ނީލަން ކިއުން 17 ސެޕްޓެމްބަރ  2020 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10.00 ގައި އެރުއްގަސް ދޮށުގައި އޮންނާނެއެވެ.

      މިނީލަމުގައި ވާހައި ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މިއިދާރާގެ އެދުމެކެވެ.

      ނީލަމުން ނަންގަވާ ރުއްގަހުގެ އަގު ވަގުތުން އަދާ ކުރައްވަން ޖެހޭނެއެވެ. ވަގުތުން އަގު އަދާ ނުކުރައްވާ ނީލަންތައް ކެންސަލްކޮށް އަލުން ނީލަން ކިޔޭނެއެވެ. ނީލަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ވަޑައިގަންނަވާނީ ފެންފުލާންޓް ކައިރިއަށެވެ.

      ނީލަމުން ނަންގަވާ ރުއް 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެންދަވަން ވާނެއެވެ. 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުގެންދަވާ ރުއް ބޭނުންނެތީކަމުގައި ބަލައި، އުކައިލުން ނުވަތަ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

      މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

2020-09-16