ނީލަން
ނަންބަރު: (IUL)248-CAFA/248/2020/95
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1322
ސުންގަޑި: 17 ސެޕްޓެންބަރު 2020 0900
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބާތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

        މިއިދާރާއިން ނަގާފައިވާ ބާތަކެތީގެ ނީލަން ކިއުން 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09.00 ގައި މިއިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނާނެއެވެ.

        މިނީލަމުގައި ވާހައި ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މިއިދާރާގެ އެދުމެކެވެ.

        ނީލަމުން ނަންގަވާ ތެކެތީގެ އަގު ވަގުތުން އަދާ ކުރައްވަން ޖެހޭނެއެވެ. ވަގުތުން އަގު އަދާ ނުކުރައްވާ ނީލަންތައް ކެންސަލްކޮށް އަލުން ނީލަން ކިޔޭނެއެވެ. ނީލަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ވަޑައިގަންނަވާނީ މިއިދާރާގެ ކައިރިއަށެވެ.  

        ނީލަމުން ނަންގަވާ ތަކެތި ނީލަން ނިމޭތާ އެއްގަޑި އިރު ތެރޭގައި ގެންދަވަން ވާނެއެވެ. އެއްގަޑިއިރު ތެރޭގައި ނުގެންދަވާ ތަކެތި ބޭނުންނެތީކަމުގައި ބަލައި، އުކައިލުން ނުވަތަ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

        މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. 

2020-09-16