ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL )-354/2020/11
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 2007
ސުންގަޑި: 24 ސެޕްޓެންބަރު 2020 1000
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އދ.ދިއްދޫ ވޮލީކޯޓްގައި ކާޕެޓް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ

އިޢުލާނު

 

އދ.ދިއްދޫ ވޮލީކޯޓް ގައި ކާޕެޓް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ

          

                      އދ. ދިއްދޫ ވޮލީކޯޓްގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކާޕެޓް އަޅައިދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މިމަސައްކަތާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން  20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވާ އާދީތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިކައުންސިލްއިދާރާގައި  އޮންނާނެއެވެ.

                      ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިއިދާރާއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                    މިމަސައްކަތާއިބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރަންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުސައިން ޔޫސުފް 7942319 އަށް ގުޅުއްވައިގެން ކުރިޔައްގެންދިޔުން އެދެމެވެ. ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

           26 މުޙައްރަމް 1442

           14 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

 

         ހުސައިން ޔޫސުފް

     އދ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

2020-09-14