ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)10-E/10/2020/41
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1417
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ. މާފުށީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ "މާފުށީ ޖަލު، ޔުނިޓް 02 ގެ ވިންގް 02" އަކީ ރިމާންޑް ޖަލެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުން

                                                                                  ނަންބަރު:  IUL)10-E/10/2020/41)  

އިޢުލާން

 

ކ. މާފުށީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ "މާފުށީ ޖަލު، ޔުނިޓް 02 ގެ ވިންގ 02" އަކީ ރިމާންޑް ޖަލެއްކަމަށް، 12 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގީމެވެ.

 

"މާފުށީ ޖަލު، ޔުނިޓް 02 ގެ ވިންގ 02"ހިނގަމުންދާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

 

 

26 މުޙައްރަމް 1442

2020-09-14