ދެންނެވުން
ނަންބަރު: MTCC-CS/IU/2020/0174
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1743
ސުންގަޑި: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2020 1800
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

އެމްޓީސީސީގެ ފެރީ ނިޒާމުގައި ޒޯން 1 ގެ ހއ. އަދި ހދ. ގައި ބޭނުންކުރުމަށް ފެރީ ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު MTCC-PD/IU/2020/00151 އިޢުލާން، އިދާރީގޮތުން ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ބާޠިލްކުރި ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

2020-09-12